Riera de Merlès

Es tracta d’un sistema fluvial de transició entre el pre-Pirineu i les conques i altiplans centrals, on es conserven poblaments faunístics molt rars. Aquesta riera representa un dels darrers afluents de la conca del Llobregat, on es conserva un bon grau de qualitat ecològica de les seves aigües. L’espai recull l’àmbit fluvial on hi trobem diverses comunitats de vegetació d’ambients aquàtics i de ribera, entre les que destacaríem comunitats de llenties d’aigua, salzedes i vernedes que en alguns punts hi són molt ben representades i en bon estat de conservació. Les comunitats faunístiques de vertebrats associades a aquest medi són especialment riques, amb una comunitat de carnívors ben conservada, entre els quals destaca el turó, la llúdriga, la fagina, la geneta, el senglar i un bon nombre de rapinyaires. Les comunitats de peixos que habiten aquestes aigües són pròpiament mediterrànies i ibèriques (barb cua-roig, bagra, anguila) i amb algunes espècies d’origen europeu.