L’artesania de El Querol

Tot just acabats de fer !!
www.elquerolartesa.com