Ela entorns de El Querol Vell

 

La Font del Bisbe